facebook
CZK
menu eshop

Společnost Revision Military navrhuje a vyrábí vojenské balistické brýle, které jsou zavedeny v ozbrojených složkách po celém světě.

balistické brýle, střelecko-taktické brýle, taktické brýle, revisionmilitary, revision, armádní brýle, brýle pro policii, ochranné brýle, protistřepinové brýle, sawfly, stingerhawk, shadowstrike, speed demon, i-vis, verso, umbra, exoshield, maxwrap, deser

menu
i-Vis
Sawfly MaxWrap R3
Shadowstrike
StingerHawk
Snowhawk
NAŠE PRODUKTY zavřít
Další informace
MĚNA

army friendly

testováno

Benefity Armada CR

Benefity pro veterany armady CR

SPOLUPRACUJEME
Spolupracujeme s ČZ
Spolupracujeme s KACU GROUP Spolupracujeme s AKADEMIÍ AEGIS
Spolupracujeme s MEMORIÁL DAVIDA BENEŠE Spolupracujeme s Top Army Shop
AKČNÍ ZBOŽÍ

Shadowstrike 1L (samozatmavující)

Vaše sleva: 4 540 Kč (-30%)
cena: 3 178 Kč

Shadowstrike 2L

cena: 2 995 Kč

SAWFLY Legacy 2L

cena: 2 200 Kč

SAWFLY Legacy 2L

cena: 2 200 Kč

SAWFLY Legacy 2L

cena: 2 200 Kč

Hellfly černé s fotochromatickým zorníkem - doprodej

Vaše sleva: 3 000 Kč (-40%)
cena: 1 800 Kč

Hellfly černé s modrým zrcadlovým zorníkem - doprodej

Vaše sleva: 1 900 Kč (-40%)
cena: 1 140 Kč

Hellfly černé s červenožlutým zrcadlovým zorníkem - doprodej

Vaše sleva: 1 900 Kč (-40%)
cena: 1 140 Kč

SAWFLY Legacy 3L

Vaše sleva: 2 700 Kč (-30%)
cena: 1 890 Kč

SAWFLY MaxWrap 3L shooters

Vaše sleva: 2 700 Kč (-20%)
cena: 2 160 Kč

Sawfly R3 1L

Vaše sleva: 1 600 Kč (-19%)
cena: 1 300 Kč
 

Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

dle ustanovení § 1751 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“) 

Obchodní společnosti SITKEYS s.r.o.

Se sídlem Lesní 84, 330 02  Dýšina – Nová Huť

IČ 178 66 715

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 43200

Pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.revision.cz

(dále jen „Prodávající“)

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím.
  • Kupující je
   • fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“),
   • osoba odlišná od Spotřebitele (dále jen „Podnikatel“).
  • Prodávající je podnikatelem, který prodává výrobky (dále jen „zboží“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese revision.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  • Podnikatel a Spotřebitel dále jako „Kupující“. Prodávající a Kupující dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě také jako „Smluvní strana“.
  • Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Webového portálu (dále jen „Kupní smlouva“). Prodávající Zboží dle Kupní smlouvy dodává Kupujícímu sám.
  • Kupní smlouva je mezi Smluvními stranami uzavřena distančním způsobem, tedy za použití komunikačního prostředku umožňujícího uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti Smluvních stran (dále jen „Prostředek komunikace na dálku“). Náklady vzniklé Kupujícímu při použití Prostředku komunikace na dálku (např. náklady na internetové připojení) si hradí Kupující sám.
  • Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek je reklamační řád Prodávajícího (dále jen „Reklamační řád“) a zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady OOU“) přístupné na Webovém portálu. Kupující uzavřením Kupní smlouvy potvrzuje, že je s těmito obchodními podmínkami, Reklamačním řádem a Zásadami OOU řádně seznámen a že s nimi souhlasí.
  • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  • Znění těchto obchodních podmínek může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat, přičemž pro práva a povinnosti Smluvních stran platí znění obchodních podmínek účinné ke dni uzavření Kupní smlouvy.
  • Ujednání v Kupní smlouvě odchylná od těchto obchodních podmínek mají před zněním těchto obchodních podmínek přednost.
  • Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Je-li Kupujícím Spotřebitel, řídí se práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně Spotřebitele.
 2. KUPNÍ SMLOUVA
  • Kupní smlouvou uzavřenou na základě těchto obchodních podmínek se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu dodá Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo ke Zboží, a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí Podávajícímu kupní cenu (dále jen „Kupní cena“).
  • Prodávající může Kupujícímu spolu s Kupní smlouvu nabídnout uzavření darovací smlouvy na vybrané Zboží. Práva a povinnosti Smluvních stran se řídí ustanoveními o darovací smlouvě dle § 2055 a násl. OZ s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem, je Spotřebitel povinen poskytnuté dary vrátit společně se zakoupeným Zbožím Prodávajícímu.
  • Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Kupní smlouvy nebo její části, pokud:
   • se již Zboží nevyrábí,
   • se již Zboží nedodává,
   • se výrazným způsobem změnila cena Zboží u dodavatele Zboží
   • se u Zboží na Webovém portálu zobrazuje zjevně mylná Kupní cena
   • nebo bylo Zboží označeno jako „Momentálně nedostupné“ a toto Zboží není možné dodat ani nahradit jiným Zbožím nebo pokud se Kupní cena Zboží zvýšila a Kupující před vznikem Kupní smlouvy zvýšenou Kupní cenu nepřijal. V případě, že Kupující zaplatil část Kupní ceny nebo celou Kupní cenu, vrátí Prodávající Kupujícímu odpovídající částku zpět bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým byla Kupní cena uhrazena, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak
 1. NABÍDKA ZBOŽÍ
  • Návrhem na uzavření Kupní smlouvy (dále jen „Nabídka“) je umístění nabízeného Zboží Prodávajícím na Webový portál. Prodávající se zavazuje sdělit Spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením Kupní smlouvy údaje dle § 1820 odst. 1 OZ. 3.2.
  • Zveřejněné Spotřebitelské recenze Zboží pochází od Spotřebitelů, kteří Zboží skutečně použili nebo si je zakoupili. Prodávající umožnuje vkládání Spotřebitelských recenzí pouze v návaznosti na zakoupení Zboží, čímž ověřuje pravost Spotřebitelských recenzí.
 2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ
  • Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Zboží Kupujícím Prodávajícímu (dále jen „Objednávka“) a přijetím Objednávky Prodávajícím. Potvrzení o přijetí Objednávky zašle Prodávající Kupujícímu elektronickou poštou. Před podáním Objednávky musí být při použití elektronických prostředků Spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do Objednávky vložil.
  • Prodávající zajistí, aby Spotřebitel vzal při Objednávce výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení. Je-li Objednávka činěna použitím tlačítka nebo obdobného ovládacího prvku, musejí být označeny snadno čitelným nápisem „Objednávka zavazující k platbě“ nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací.
  • Objednávka je po svém potvrzení jako uzavřená Kupní smlouva Prodávajícím uložena za účelem plnění Kupní smlouvy a plnění dalších zákonných povinností Prodávajícího. O stavu vyřízení Objednávky je Kupující informován prostřednictvím elektronické pošty. Objednávku lze podat a Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Celkové Kupní ceny Zboží jsou uvedeny včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění.
  • Prodávající uhradí Zboží některým ze způsobů zvoleným Kupujícím v objednávkovém formuláři.
  • Prodávající se zavazuje vystavit Kupujícímu daňový doklad – fakturu v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů ode dne dodání Zboží. Prodávající zašle daňový doklad Kupujícímu se zbožím nebo po vyžádání také v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím, s čímž Kupující souhlasí.
 4. DODÁNÍ ZBOŽÍ
  • Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o uzavřené Kupní smlouvě v textové podobě (dále jen „Potvrzení o uzavřené Kupní smlouvě“) elektronickou poštou v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání Zboží.
  • Prodávající dodá zboží Kupujícímu ve lhůtě 2 – 7 dnů pracovních dnů od potvrzení objednávky a přijetí úhrady za zboží v případě platby online nebo ve lhůtě 2 – 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky v případě platby na dobírku. V některých případech může Prodávající prodloužit dodací lhůtu, o čemž Kupujícího bez zbytečného odkladu informuje. V případě, že by dodací lhůta měla být delší než 10 (deset) pracovních dnů, má Kupující právo zrušit svoji objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy. V případě zrušení objednávky Kupujícím po uhrazení kupní ceny vrátí Prodávající Kupujícímu bezodkladně uhrazenou kupní cenu.
  • Při převzetí zboží od dopravce je Kupující povinen důkladně zkontrolovat stav zásilky. V případě, že je obal zásilky poškozený nebo jsou zřejmé jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozeno i samotné zboží, je Kupující povinen zásilku nepřevzít a je povinen sepsat zápis o poškození zásilky s dopravcem zboží. Sepsaný zápis o poškození zásilky usnadní řešení případné reklamace. Podepsáním přepravního listu dopravci zboží Kupující potvrzuje převzetí zboží a to, že zásilka není nijak poškozená.
  • Kupující je povinen poškození zboží při přepravě, které nebylo zjevné před otevřením zásilky, oznámit Prodávajícímu nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží. Nevyrozumí-li Kupující Prodávajícího o poškození zboží nejpozději do 10 dnů od otevření zásilky, má se za to, že zboží při převzetí Kupujícím bylo nepoškozené.
  • Kupující souhlasí s tím, že při převzetí zboží placeného bankovním převodem je dopravce za účelem ochrany před podvodným jednáním při zneužití odcizených platebních karet a za účelem ochrany práv vlastníka platební karty oprávněn ověřit totožnost osoby přebírající zboží osobním dokladem a zaznamenat si číslo osobního dokladu, popřípadě jiný údaj identifikující osobu, která zboží převzala. 
 5. JAKOST PŘI PŘEVZETÍ
  • Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží:
   • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem,
   • je vhodné k účelu, pro který ji Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a
   • je dodáno s ujednaným příslušenstvím včetně návodu k použití.
  • Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností
   • je Zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
   • Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže si jej Prodávající nebyl vědom nebo bylo v době uzavření Kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
   • je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu a návodu k použití,
   • Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Kupní smlouvy.
   • Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha Zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 1. ZÁRUKA NA JAKOST
  • Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku, že si Zboží po dobu uvedenou v záruce uchová při obvyklém použití své funkce a výkonnost (dále jen „Záruka“), a to:
   • Podnikateli v délce dvanácti měsíců od převzetí Zboží,
   • Spotřebiteli v délce dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží,
  • Kupující má ze Záruky právo na dodání nového Zboží bez vad nebo na opravu Zboží.
  • Daňový doklad slouží jako záruční list.
  • Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí Zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v opravě na základě uplatnění Záruky. Dojde-li v rámci uplatnění Záruky k výměně Zboží, pokračuje původní záruční doba.
 2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Kupující může vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době dvou let od převzetí. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle tohoto odstavce neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Zboží užívat.
  • Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
  • Má-li Zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového Zboží bez vady nebo opravu Zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady
  • Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Zboží a účel, pro který Kupující Zboží koupil. K odstranění vady převezme Prodávající Zboží na vlastní náklady.
  • Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud:
   • Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil,
   • se vada projeví opakovaně,
   • je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo
   • je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadného Zboží, které Kupující obdržel.
   • Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, je-li vada Zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.
   • Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdržel Zboží nebo co mu Kupující prokáže, že Zboží odeslal.
   • Dokud Prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí Kupující platit dosud neuhrazenou Kupní cenu nebo její část.
 1. PRÁVO SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků Kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám.
  • Nejedná-li se o případ uvedený v článku 10.1, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo
   • Poslední kus zboží, objedná-li Kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně nebo
   • poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí.
  • Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 10.2.
  • Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít formulář poskytovaný Prodávajícím, jež je přiložen u zboží a je součástí tohoto dokumentu. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího. V případě odstoupení od kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží Kupující zašle nebo předá Prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. K vrácení zboží může Kupující využít zpáteční etiketu přiloženou u zboží. Zboží zabalí, opatří etiketou a doručí do PPL parcel shopu. Lhůta čtrnácti (14) dnů je zachována, pokud Kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě, že se rozhodne nevyužít přiložené zpáteční etikety PPL.
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 10.2, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než Prodávající obdrží zboží, nebo než mu Kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
  • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.
  • Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 2. ZJEDNÁNÍ NÁPRAVY
  • Kupující, jehož právo bylo dotčeno nekalou obchodní praktikou dle ustanovení § 4 a násl. Zákona o ochraně Spotřebitele (dále jen „Nekalé obchodní praktiky“), může vedle nároků plynoucích z OZ a těchto obchodních podmínek
   • odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy, nebo
   • požadovat přiměřené snížení Kupní ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti Nekalé obchodní praktiky.
  • Spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, prokáže-li Prodávající, že je to s ohledem na předmět Kupní smlouvy, povahu a závažnost Nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.
 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Prodávající přijímá reklamace v sídle Prodávajícího nebo prostřednictvím elektronické adresy shop@revision.cz. Prodávající vydá Kupujícímu při uplatnění reklamace písemné potvrzení uplatnění reklamace. Prodávající dále vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Prodávající zašle potvrzení na elektronickou adresu Kupujícího, s čímž Kupující souhlasí.
  • V případě sporu mezi Spotřebitelem a Prodávajícím může Spotřebitel využít možnosti mimosoudního řešení Spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Pravidla postupu řešení Spotřebitelského sporu jsou uvedena na stránkách České obchodní inspekce. Mimosoudní řešení Spotřebitelského sporu je rovněž možné vést u Evropské komise na webových stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
  • Živnostenskou kontrolu Prodávajícího provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona o ochraně Spotřebitele. Kupující je oprávněn podat k výše uvedeným orgánům, případně k jiným příslušným orgánům státní správy, stížnost.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnost dne 6. ledna 2023.

Příloha 1 - Zásady ochrany osobních údajů

Příloha 2 – Reklamační řád